Sweans

 • Sl No Name Match Runs Average HS
   1  Riyas 4 53 17.66 33
   2  Sajeesh 4 10 2.5 7
   3  Sandeep 4 5 5.00 5
   4  Ajeesh 3 0.00 0
   5  Arjun 4 31 7.75 10
   6  Prashob 4 4 4*
   7  Shijith 4 23 7.66 23
   8  Sanjay 4 90 18 31
   9  Arabind 0
   10  Sastri 3
   11  Ijas 4 24 24.00 11*
   12  Anver 2
   13  Vineeth 4 55 13.75 21
   14  Jim 0
   15  Shareer 0

   

 • Sl No Name Match Wicket BBI 3-Wkt
  1 Riyas 4  0  0/5
  2 Sajeesh 4 2 2/8 0
  3 Sandeep 4 4 2/14 0
  4 Ajeesh 3
  5 Arjun 4
  6 Prashob 4 1 1/17 0
  7 Shijith 4
  8 Sanjay 4 2 1/12 0
  9 Arabind 0
  10 Sastri 3
  11 Ijas 4 5 2/6 0
  12 Anver 2
  13 Vineeth 4 3 1/13 0
  14 Jim 0
  15 Shareer 0