Ipix BPO

 • Sl No Name Match Runs Average HS
  1  Abdul Rahman 1 5 5 5
  2 Suraj 1 3 3 3
  3 Shahil 1 32 32 32
  4 Prasad 1 0 0 0
  5 Haris 1 0 0 0
  6 Masroor 1 10 10*
  7 Haneefa 1  6 6 6
  8 Hari 1 0 0*
  9  Shuhaib 1
  10 1
  11 1

   

 • Sl No Name Match Wicket BBI 3-Wkt
   1  Abdul Rahman 1 0
  2  Suraj 1 0
  3  Shahil 1 0 0/12
  4  Prasad 1 0
  5  Haris 1 2 2/25
  6  Masroor 1 2 2/12
  7  Haneefa 1 1 1/16
  8  Hari 1 0
  9  Shuhaib 1 0 0/16
  10 1
  11 1